Návrat na titulní stránku  

Domů

 

 

Informace o zpracovávání osobních údajů

klientů sociální služby poskytované Domovem pro seniory Červenka příspěvková organizace

1.      Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace (dále jen organizace), Nádražní 105, 784 01 Červenka, IČ. 750 04 402, tel. 585 119 141, mail. piska@dpscervenka.cz, ID datové schránky 2drutb5.

2.      Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

3.      Organizace je správcem Vašich osobních údajů.

4.      Organizace zpracovává osobní údaje klientů za účelem zajištění poskytování registrované sociální služby domov pro seniory. Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy.

5.      Osobní údaje jsou zpracovávány s cílem zabezpečit výkon sociální služby v činnostech a rozsahu stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a uzavřenou smlouvou.

6.      Osobní údaje uživatele, které organizace zpracovává:

7.      V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

8.     Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány těmito zaměstnanci organizace: ředitelem, účetní, sociálními pracovníky, pracovníky v sociálních službách a zdravotnickými pracovníky. V souladu se zásadami ochrany osobních údajů zpracovává každý z těchto zaměstnanců pouze ty osobní údaje uživatele a v takovém rozsahu, které nezbytně potřebuje pro výkon své činnosti. Všichni zaměstnanci organizace jsou vázaní mlčenlivostí ve smyslu zákona a vnitřních předpisů organizace.

9.      Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

10.     Doba uschovávání osobních údajů se řídí ustanovením zákona č. 499/2004 sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů a vnitřními předpisy organizace. Osobní údaje klientů sociální služby zpracovává organizace po dobu poskytování sociální služby. Poté jsou archivovány a v řádných termínech skartovány.

11.    Klient má právo požadovat od organizace přístup ke svým osobním údajům. Má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového orgánu.

12.    Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13.    Organizace má zpracovanou vnitropodnikovou směrnici „ Vnitřní koncepce ochrany osobních údajů“, která je k dispozici u ředitele domova a je vypracovaná v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů dále.

14.  Kontaktní osobou správce k podání informací ke zpracování  a ochraně osobních údajů v organizaci je ředitel domova Mgr. Josef Piska, tel. 585 119 142, mail. piska@dpscervenka.cz